آزمون نمونه و راهنمای آن پس از ورود به سایت قابل دسترس است. نام کاربری شماره دانشجویی و رمزعبور کد ملی است

مکان امتحانات: سایت مهندسی(مرحوم پروفسور عظیمی)


Course categories