قابل توجه دانشجویان محترم:

امتحانات دروس عمومی در سایت شماره 2(سایت مرحوم دکترعظیمی) برگزار می گردد.

1-به دانشجویان توصیه می گردد به غیر از کارت دانشجویی از آوردن هرگونه کاغذ وجزوه و کتاب و کیف دستی که به مثابه تخلف از موازین امتحانی تلقی می گردد جداً به داخل سایت خودداری نمایید.(محافظت از موارد ذکرشده به عهده سایت  نمی باشد.)

2-همراه داشتن هرگونه وسایل الکترونیکی از جمله تلفن همراه درجلسه امتحان به مثابه تخلف از موازین امتحانی تلقی می گردد.(محافظت از موارد ذکرشده به عهده سایت نمی باشد)

 

طبقه‌های درسی